Patent

patent
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Patent: izključne pravice preprečitve razpolaganja tretjim osebam s proizvodom ali postopkom, ki je zaščiten s patentom.

Izum, ki izvira s slehernega področja tehnike, je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.Kaj varuje?

Patent varuje izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.

Dodatne predpostavke za varstvo:

Patent se podeli za izum, ki je: (kriteriji patentabilnosti)

  • nov, če ni obsežen s stanjem tehnike, se pravi, da ni bil pred datumom vložitve patentne prijave dostopen javnosti z ustnim ali pisnim opisom, z uporabo ali na katerikoli drug način. S pojmom 'javnost' je mišljena strokovna javnost; osebe, ki imajo znanje s področja izuma in izum tudi razumejo. Novost se presoja na svetovni ravni. V bistvu je najpomembnejše pravilo, da se prijava za podelitev patenta vloži pred vsakršnim drugim dejanjem, ki pomeni dostop javnosti do podatkov o izumu, torej pred razstavljanjem na sejmih, pisanjem strokovnih člankov ali reklamiranjem novega izdelka;
  • na inventivni ravni, kar pomeni, da za strokovnjaka predmet izuma očitno ne izhaja iz stanja tehnike;
  • industrijsko uporabljiv, kar pomeni, da se predmet izuma lahko proizvede ali uporabi v katerikoli gospodarski dejavnosti.

Katere so izjeme iz patentnega varstva?

Odkritja, znanstvene teorije, matematične metode in druga pravila, načrti, metode in postopki za duhovno aktivnost se neposredno kot taki ne štejejo za izume in torej ne morejo biti predmet patentnega varstva. Pri tem je potrebno opozoriti, da računalniški programi (razen izjemoma) ne morejo biti predmet patenta v Evropi (v ZDA lahko), ampak so zavarovani z avtorsko pravico.

 

Patent tudi ne sme biti podeljen za:

  1. izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom ali moralo;
  2. izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

Kdaj nastane pravica?

Ob pogoju, da je po koncu postopka patent podeljen, velja od datuma vložitve prijave.

 

Za podelitev slovenskega patenta se vloži prijava na Uradu RS za intelektualno lastnino.

 

Za podelitev patenta v tujini obstaja več poti:

  • vložitev prijave v vsaki želeni državi posamezno;
  • mednarodna prijava po Pogodbi o sodelovanju na področju patentov (PCT);
  • evropska prijava v državah članicah Evropske patentne konvencije.

Trajanje pravice?

20 let od datuma vložitve prijave.

 

Pod posebnimi pogoji se lahko po izteku patenta za izum podeli dodatni varstveni certifikat za obdobje največ 5 let (glej spodaj).

Kdo je imetnik pravice?

Fizična ali pravna oseba, ki je upravičenec podeljenega patenta oz. imetnik patenta.

 

Na patentni prijavi je naveden tudi izumitelj ali izumitelji, ki so vedno fizične osebe in niso nujno tudi imetniki patenta.

Katera so upravičenja?

Patent zagotavlja imetniku naslednje izključne pravice:

  1. če je predmet patenta proizvod: preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo zadevni proizvod;
  2. če je predmet patenta postopek: preprečitev tretjim osebam, ki nimajo imetnikove privolitve, da postopek uporabljajo in ponujajo v prodajo, prodajajo ali v te namene uvažajo proizvod, ki je pridobljen neposredno s tem postopkom.

Obseg patentnega varstva je določen z vsebino patentih zahtevkov. Za razlago patentnih zahtevkov pa se uporabljajo tudi opis in skice.

Kaj je patent s skrajšanim trajanjem?

Poleg 'klasičnega' patenta obstaja še patent s skrajšanim trajanjem, s katerim se varujejo izumi, ki so novi, industrijsko uporabljivi in doseženi z ustvarjalnim delom. Ta patent velja deset let od datuma prijave, vendar ga ni mogoče pridobiti za izume postopkov. Zanj tudi ni treba predložiti pisnega dokazila o izpolnjevanju kriterijev patentabilnosti.

Kaj je dodatni varstveni certifikat?

Dodatni varstveni certifikat daje imetnikom enake pravice, kot jih daje patent, in zanj veljajo enake omejitve in obveznosti. Izjemoma se lahko podeli po preteku 20-letne patentne zaščite za proizvode oziroma sredstva (ter postopke za njihovo proizvodnjo ali uporabo), ki se dajo na trg kot zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo. Posebni pogoj za pridobitev je, da je izum tak, da je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti uradni postopek odobritve. Zaradi časa, ki preteče od vložitve prijave za podelitev patenta in odobritvijo za industrijsko uporabo je obdobje dejanskega patentnega varstva za takšne izume krajše kot za druge. Dodatni varstveni certifikat tako kompenzira obdobje, v katerem gospodarsko izkoriščanje ni možno.

Dostopne domače in tuje baze podatkov:

Baza Urada RS za intelektualno lastnino (www2.uil-sipo.si) – slovenski patenti

esp@cenet (ep.espacenet.com)

WIPO (www.wipo.int/pctdb/en/)

USPTO Databases (patft.uspto.gov/) – samo patenti iz ZDA

DEPATISnet (depatisnet.dpma.de) – samo patenti iz Nemčije

Viri in dodatne informacije:

Zakon o industrijski lastnini Ur.l. RS, št. 51/2006, Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva Ur.l. RS, št. 56/2005, Urad RS za intelektualno lastnino (www.sipo-uil.si), Priročnik o pravicah intelektualne lastnine (Krejan, S., 2006).