Varstvo topografije polprevodniških vezij

topografija
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Varstvo topografije polprevodniških vezij: pravica, ki varuje topografijo polprevodniških vezij.

Topografija polprevodniških vezij

 

 Kaj varuje?

Topografijo polprevodniških vezij. Polprevodniško vezje je naprava za izvajanje elektronske funkcije, ki je v končni obliki ali vmesni obliki nedeljiva celota iz ene ali več spojenih plasti s polprevodniškimi elementi, od katerih je vsaj eden aktiven element. Topografija polprevodniškega vezja je enolično določeno zaporedje medsebojno povezanih slikovnih vzorcev za vsako plast polprevodniškega vezja, pri čemer ti vzorci ponazarjajo razporeditev polprevodniških elementov na plasteh.

Dodatne predpostavke za varstvo:

Topografija se lahko zavaruje, če je izvirna, kar pomeni, da je rezultat lastnega ustvarjalnega napora ter ob času nastanka ni bila znana iz vsakodnevne rabe v industriji. Kadar je topografija sestavljena iz posameznih delov, ki so znani iz vsakdanje rabe, je zavarovana le kombinacija teh delov, če izpolnjuje pogoje izvirnosti.

Kdaj nastane pravica?

Z datumom vložitve prijave ali datumom, ko je bila topografija prvič gospodarsko izkoriščena kjerkoli na svetu.

 

Prijava se vloži na Uradu RS za intelektualno lastnino.

Trajanje pravice?

Do konca koledarskega leta, v katerem je preteklo 10 let od datuma začetka veljavnosti.

Kdo je imetnik pravice?

Imetnik pravice je ustvarjalec topografije. Kadar je topografija ustvarjena v delovnem razmerju ali na podlagi naročila, pripada pravica do varstva delodajalcu oziroma naročniku, razen če s pogodbo ni drugače določeno.

Katera so upravičenja?

Nosilec zavarovane topografije ima izključne pravice gospodarskega izkoriščanja, vključno s pravico, da dovoli ali prepove naslednja dejanja:

  • reprodukcijo topografije na kakršenkoli način ali v kakršnikoli obliki;
  • uvoz, prodajo ali kakršnokoli drugo obliko dajanja v promet topografije ali polprevodniškega vezja z zadevno topografijo, kakor tudi izdelkov, v katere je vgrajeno polprevodniško vezje z zadevno topografijo.

 

Izključne pravice iz prejšnjega odstavka obsegajo le topografijo kot takšno in se ne nanašajo na koncept, postopek, sistem in tehniko njene upodobitve.

Viri in dodatne informacije:

Zakon o varstvu topografije polprevodniških vezij Ur.l. RS, št. 81/2006, Urad RS za intelektualno lastnino (www.sipo-uil.si).