Sorodne pravice

sorodne
PRAVICA vs. PREDMET VARSTVA

Sorodne pravice: pravice, s katerimi se zagotovi varstvo nad končnim rezultatom aktivnosti tistih, ki s svojim prispevkom omogočajo, da so avtorska dela dostopna širši javnosti.

Končni interpretativni izdelki avtorskih del: izvedbo avtorskega ali folklornega dela, fonograme, avdiovizualna dela, izdaje pisanega dela, podatkovne baze, itd.

 Kaj varujejo?

Končne interpretativne izdelke avtorskih del: izvedbo avtorskega ali folklornega dela, fonograme, avdiovizualna dela, izdaje pisanega dela, podatkovne baze, itd.

Predmet varstva pri podatkovnih bazah so lahko:

 • celotna vsebina podatkovne baze;
 • vsak kakovostno ali količinsko znatni del vsebine podatkovne baze;
 • kakovostno ali količinsko neznatne dele vsebine podatkovne baze, kadar se ti uporabljajo ponovljeno in sistematično, pa je to v nasprotju z običajno uporabo te podatkovne baze ali v nerazumni meri prizadane zakonite interese njenega izdelovalca.

Kdaj nastanejo pravice?

Z izvedbo, nastankom posnetka, radiodifuznim oddajanjem, zakonito izdajo dela, izdelavo podatkovne baze.

Trajanje?

Praviloma 50 let od:

 • datuma izvedbe (pravice izvajalca);
 • datuma nastanka posnetka (pravice proizvajalcev fonogramov, pravice filmskih producentov);
 • prvega radiofuznega oddajanja (pravice RTV organizacij);
 • zakonite izdaje dela (pravice založnikov).

Pravice izdelovalca podatkovnih baz trajajo 15 let, odkar je bila baza izdelana.

Kdo so imetniki pravic?

Izvajalci, proizvajalci fonogramov (zgoščenk, magnetofonskih kaset itd.), filmski producenti, RTV organizacije, založniki in izdelovalci podatkovnih baz.

Katera so upravičenja?

Sorodne pravice, ki jih določa zakon, so naslednje:

 • pravice izvajalcev: sestojijo iz moralnih pravic (izključna pravica izvajalcev, da se pri objavi izvedbe navede njihovo ime ali kakšna druga njihova oznaka; da se uprejo skazitvi in vsakemu drugemu posegu v njihovo izvedbo ali vsaki uporabi njihove izvedbe, če bi ta poseg ali ta uporaba lahko okrnila njihovo osebnost) in materialnih pravic (izključna pravica snemanja, javnega prenašanja, radiodifuznega oddajanja svoje žive izvedbe, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, distribuiranja in dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo).
 • pravice proizvajalcev fonogramov: izključna pravica proizvajalca fonograma do reproduciranja, predelave, distribuiranja, dajanja v najem in dajanja na voljo javnosti svojih fonogramov;
 • pravice filmskih producentov: izključna pravica filmskega producenta do reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti svojih videogramov;
 • pravice RTV organizacij: izključna pravica RTV organzacije do radiodifuzne retransmisije, sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj, če se izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti plačilu vstopnine, snemanja, reproduciranja posnetkov, distribuiranja posnetkov in dajanja na voljo javnosti posnetkov svojih oddaj;
 • pravice založnikov: pravica založnika do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje avtorskih del.
 • pravice izdelovalcev podatkovnih baz: izključna pravica izdelovalca podatkovnih baz so reproduciranja, distribuiranja primerkov, dajanja v najem primerkov, dajanja na voljo javnosti in drugih oblik priobčitve javnosti svoje podatkovne baze.

Viri in dodatne informacije:

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah Ur.l. RS, št.16/2007, 68/2008, Urad RS za intelektualno lastnino (www.sipo-uil.si).